Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ziekmelden

Kinderen kunnen ’s ochtends telefonisch ziekgemeld worden via 035-6855823 (Hoofdlocatie en Hoffplein). Om te voorkomen dat de leerkracht ongerust wordt omdat uw kind er niet is, vragen we u om de afwezigheid van uw kind vóór schooltijd door te geven. 

Verlof

Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind (5 jaar of ouder). Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties om een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde 'extra verlof' zijn regels opgesteld. Hierbij geldt dat er sprake moet zijn van 'gewichtige omstandigheden' (situaties die gelegen zijn buiten de wil van ouders en/of leerling).

Scholen mogen dus géén extra verlof geven voor:
- goedkopere vakanties buiten het seizoen;
- het ophalen van familie;
- meereizen met anderen;
- familiebezoek in het buitenland;
- tickets al gekocht;
- geen tickets meer verkrijgbaar in de vakantieperiode;
- vakantiespreiding
- verlof voor een ander kind uit het gezin; 
- andere kinderen uit het gezin al vrij of nog vrij;
- eerder weg of later terug vanwege verkeersdrukte;
- kroonjaren;
- sabbatical;
- wereldreis;
- soortgelijke redenen.

Scholen mogen wél extra verlof toekennen voor:
- verhuizing: maximaal één schooldag;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
- het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de derde graad.
- bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed - of aanverwant tot en met
  de derde graad: maximaal 10 schooldagen. Soort bewijs: doktersverklaring
- bij overlijden van bloed- of aanverwant:
  - in de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
  - in de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
  - in de 3e of 4e graad maximaal één schooldag;
  - in het buitenland: 1e t/m de 4e graad maximaal 5 schooldagen
  Soort bewijs: rouwkaart of akte van overlijden
- bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5 - 25 - 40 - 50 en 60 jarig huwelijksjubileum van        ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal één schooldag.

Bij bovengenoemde verlofaanvragen voor maximaal 10 schooldagen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school, deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. 
Verlofaanvragen voor 11 schooldagen of meer, verlopen via de Leerplichtambtenaar. De school kan uw aanvraag doorsturen naar de Leerplichtambtenaar. Deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Uitgangspunt hierbij is de beleidsregel van het ministerie van onderwijs.

Bij overtreding informeert de school de Leerplicht ambtenaar.      

Voor alle verlofaanvragen gebruikt u het verlofformulier

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl