Daltononderwijs

De vijf DaltonkernwaardenDe Lorentzschool werkt volgens de vijf kernwaarden van het Daltononderwijs  

Vrijheid en verantwoordelijkheid
"Freedom and responsibility together perform the miracle"

Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken en eigen wegen te vinden. Vrijheid op de Lorentzschool is de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt. Door leerlingen meer vrijheid te bieden kunnen zij eigen keuzes maken en een actieve leerhouding ontwikkelen. Maar vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling een structuur te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Leerlingen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren, maar worden tegelijk ook geconfronteerd met de relatie tussen wat ze doen en wat dat oplevert. Dat is voor leerlingen een geleidelijk leerproces, waarin zelfkennis en zelfinschatting een grote rol spelen. 

Samenwerking
"The school functions as a social community"

De Lorentzschool is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. De Lorentzschool is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Een belangrijk doel is democratisch burgerschap. De Lorentzschool is een oefenplek voor democratisering en socialisering. 

Effectiviteit
Dalton is een "Efficiency measure" 

Dalton is een maatregel om effectiever te werken: 'a simple and economic reorganization of the school'. De grondlegger van het daltonconcept, Helen Parkhurst, wilde met haar Dalton Plan het schoolse leren doelmatiger maken. Daarom zijn effectiviteit en efficiency al vanaf het begin twee belangrijke begrippen. Parkhurst vindt dat het onderwijs een brede functie heeft. Onderwijs behoort kinderen cultureel en moreel te vormen, zodat ze zelfredzaam en sociaal verantwoordelijk worden. De Lorentzschool is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Omwille van de effectiviteit geven we leerlingen juist verantwoordelijkheid. Als leerlingen een taak krijgen, waar zij verantwoordelijkheid voor dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het onderwijs veel effectiever. 

Zelfstandigheid
"Experience is the best and indeed the only real teacher"

Zelfstandig leren en werken op de Lorentzschool is actief leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces als het nodig is hulp te vragen. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerlingen tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. 

Reflectie
"I would be the first to hear welcome criticism"

Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op de Lorentzschool belangrijk. Op de Lorentzschool maken leerlingen vooraf een inschatting van de moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes de inschattingen vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en het samenwerken opgebouwd. Iedere leerkracht die op de Lorentzschool werkt, reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel handelen. Het kritisch benaderen van onderwijskundige ontwikkelingen en inzichten is op de Lorentzschool vanzelfsprekend. Ook op schoolniveau vindt voortdurend reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs plaats.

Samenwerkende partijen