Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders die in samenwerking met het schoolteam activiteiten organiseren voor de leerlingen en hun ouders. De Ouderraad wil een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school door o.a. bij de ouders van de leerlingen de belangstelling voor- en de betrokkenheid bij de school te bevorderen.

De ouderraad helpt bij het (mede) organiseren van vieringen en evenementen en betrekt ouders bij (buiten)schoolse en jaarlijkse activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerst, het zomerfeest, de schoolkampen en de musical van groep 8.

Dit is niet het enige wat de ouderraad doet. De penningmeester van de Ouderraad int jaarlijks de ouderbijdrage namens de Lorentzschool. Ieder jaar legt de Ouderraad in de jaarvergadering verantwoording af over de activiteiten  van het afgelopen schooljaar. Ook worden tijdens de jaarvergadering de uitgaven en inkomsten van het betreffende schooljaar grotendeels vastgesteld. De jaarvergadering kan door alle ouders worden bezocht.

Wil je ook een school die sfeer, goede onderlinge contacten en tradities voor de kinderen voortzet? Ouders die bijdragen aan deze activiteiten geven aan dat het leuk, gezellig en zinvol is en dat de kinderen het erg waarderen. Vanwege de natuurlijke in- en uitstroom van ouders willen we vooral ouders van de Villa uitnodigen.

Wil je af en toe meehelpen of je aansluiten bij de Ouderraad laat het ons weten via onderstaand e-mailadres.

Zijn er vragen, opmerkingen, suggesties wil je je aansluiten bij de Ouderraad of aanmelden bij een van de activiteiten, mail ons dan via or@obslorentzschool.nl


Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: St. Nicolaas, Kerstfeest, Paasontbijt, traktaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld. Voor dit schooljaar moet de bijdrage nog vastgesteld worden. Dit gebeurt in de jaarvergadering op 8 november.


Voorgaande jaren werd het schoolgeld per bank overschrijving gedaan, om ouders en de penningmeester tegemoet komen willen wij graag overgaan naar automatisch incasso.


Hoe gaat dit in zijn werk:

  • U vult het machtigingsformulier in en levert dit in bij de leerkracht/administratie/directie.
  • U geeft hiermee een machtiging af voor de gehele schooltijd van uw kind(eren).
  • De machtiging vervalt zodra uw kind van school af gaat.
  • Het verschuldigde bedrag wordt ieder jaar voorafgaande aan de incasso bekend gemaakt middels een e-mail met  uitleg over de bedragen (ouderbijdrage, schoolreis/kamp, spaargeld).
  • De incasso zal doorgaans in februari plaatsvinden.
Toestemmingsformulier Incasso Machtiging 

Indien u gespreid wilt betalen of geen automatisch incasso wilt afgeven kunt u als vanouds handmatig het schoolgeld – uiterlijk vóór 1 juli - overmaken naar onderstaand rekeningnummer.

NL80ABNA0462470482
t.n.v. OR Lorentzschool te Hilversum
Onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren)


Vergaderingen

08 november 2018
01 juni 2017
30 maart 2017
02 februari 2017

 

Vergaderstukken

Voorlopige Notulen Jaarvergadering Ouderraad 2015 
Notulen OR vergadering 17-09-2015 
Notulen OR vergadering 12-11-2015
Notulen OR vergadering 26-02-2016
Notulen OR vergadering 03-11-2016
Notulen OR vergadering 02-02-2017
Notulen OR vergadering 01-06-2017
Jaarverslag OR 2016-2017

 

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl