Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Zo ook op de Lorentzschool. Veel besluiten kunnen pas genomen worden als de MR eerst om advies is gevraagd en op een aantal punten is zelfs instemming van de MR vereist.
De MR overlegt met de directie over alles wat met het beleid op school te maken heeft. Ook geeft de MR proactief advies. Zo oefent de MR invloed uit op de gang van zaken op school. In de MR zijn de leerkrachten en ouders/verzorgers van leerlingen vertegenwoordigd. Zowel het personeel als de ouders/verzorgers kunnen met vragen bij de MR terecht.
De MR op de Lorentzschool bestaat uit tien leden; vijf ouders en vijf leden van het schoolteam. De directie van de school is geen lid van de MR. Een MR-lid wordt voor minimaal twee jaar gekozen. Daarna is het mogelijk herkozen te worden. Als een MR-lid besluit terug te treden worden er verkiezingen uitgeschreven. Taken en bevoegdheden zijn in een reglement neergelegd.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders en teamleden die belangstelling hebben zijn van harte welkom.

Agenda's en notulen

Jaarverslag schooljaar 2016-2017
agenda MR-vergadering 18 januari 2018
agenda MR-vergadering 17 oktober 2018
agenda MR-vergadering 6 december 2018


Stip

Omdat de Lorentzschool een van de 10 basisscholen is binnen de stichting Stip, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in het leven geroepen (GMR).
In de GMR zitten van elke school twee vertegenwoordigers in de GMR: een leerkracht en een ouder/ verzorgen. De MR heeft als taak relevante beleidszaken van de school door te spreken: de GMR bespreekt alle bovenschoolse aspecten van het beleid en heeft hierover regelmatig overleg met de MR-en.

Even voorstellen, de MR van de Lorentzschool:
van links naar rechts: Marco Kroes, Kiko van Ingen, Pieter van Buul, Angela Stubenitsky, Inge Petersen en Ivonne de Bondt

        

Correspondentie

Correspondentie, bestemd voor de medezeggenschapsraad, kunt u richten aan:
Medezeggenschapsraad Lorentzschool secretariaat:
Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum
of e-mail naar mr@obslorentzschool.nl

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


OBS Lorentzschool
Van 't Hoffplein 2

1223 EG Hilversum

T (035) 6853021 

E info@obslorentzschool.nl