Klachtenregeling

27 oktober 2020

Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. 

Als u er samen niet uitkomt, kunt u praten met de schoolleiding of met de vertrouwenspersoon van de school, via school bereikbaar, per telefoon: 035-6855823.

Hebt u met elkaar gesproken maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Voor deze procedure verwijzen we u naar de website van onze stichting: klachtenprocedure Stip Hilversum

Samenwerkende partijen