Ziek melden en verlof aanvragen

30 september 2020
Ziekmelden
Kinderen kunnen ’s ochtends telefonisch ziekgemeld worden via 035-6855823 (Hoofdlocatie en Hoffplein). Om te voorkomen dat de leerkracht ongerust wordt omdat uw kind er niet is, vragen we u om de afwezigheid van uw kind vóór schooltijd door te geven. Als uw kind na het weekend nog steeds ziek is, vragen we u dit opnieuw telefonisch te melden.

Verlof
Een leerling mag nooit zomaar van school wegblijven. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind (5 jaar of ouder). Hiervoor zijn regels opgesteld door de overheid. Er moet sprake zijn van 'gewichtige omstandigheden'. U kunt hierover meer lezen op bijvoorbeeld https://www.onderwijsconsument.nl/kan-ik-vrijstelling-van-schoolbezoek-krijgen-verlof-aanvragen/ 

Bij verlofaanvragen voor maximaal 10 schooldagen ligt de beslissingsbevoegdheid bij de directeur van de school; deze zal met inachtneming van wet- en regelgeving een beslissing nemen. Verlofaanvragen voor 11 schooldagen of meer verlopen via de Leerplichtambtenaar.   

Voor alle verlofaanvragen kunt u het verlofformulier gebruiken en sturen naar administratie@obslorentzschool.nl.

Samenwerkende partijen