Inschrijven leerlingen


We zijn verheugd met uw belangstelling voor onze school. Indien u nog geen gesprek heeft gehad met iemand van de school leest u dan eerst het inschrijvingsbeleid. Daarin leest u meer over de voorwaarden en de procedure.

Kinderen mogen vanaf de geboorte ingeschreven worden. Dit geldt ook voor broertjes en zusjes van kinderen die reeds op de Lorentzschool zitten. Broertjes en zusjes van kinderen die al op één van de locaties geplaatst zijn krijgen altijd een plek. Zij worden automatisch geplaatst op de locatie van de het oudste kind.
Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij school. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven voor welke locatie (hoofdlocatie of Anna’s Hoeve) uw kind wordt aangemeld. De locatie Anna’s Hoeve wordt in het schooljaar 2017-2018 geopend. Als u kiest voor de Anna’s Hoeve zal uw kind na groep 2 op Villa blijven tot de nieuwe school geopend wordt. Uw kind blijft dan tot maximaal groep 4 op de Villa.

Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te zijn en vervolgens ondertekend te worden. Formulieren die niet volledig zijn ingevuld kunnen niet worden toegevoegd aan ons bestand. Het formulier kunt u hier downloaden.

Van elk kind dat bij ons wordt ingeschreven moeten wij een kopie hebben van de officiële brief van de belastingdienst waarop het burgerservicenummer (BSN) van uw kind staat. Als u deze brief niet heeft, is een kopie van het paspoort van uw kind ook toegestaan.

Het formulier en de kopie kunt u op school afgeven of per post versturen. Mocht u naar aanleiding van de inschrijving vragen hebben kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Ouders die hun kind op de Lorentzschool hebben ingeschreven zijn welkom op één van de informatieochtenden op de hoofdlocatie en kunnen een afspraak maken voor een intakegesprek en rondleiding op de Villa.

Toelating/plaatsing:

 • Binnen twee weken na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt u via de mail bericht of uw kind geplaatst is.

 • U heeft vervolgens twee weken de tijd om deze plek de accepteren.

 • Als u binnen deze termijn niet reageert, of te kennen geeft geen gebruik te maken van de aangeboden plaats, wordt de plek aan een leerling op de wachtlijst aangeboden.

 • Als op één van de locaties geen plek meer is, kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een plek op de andere locatie. U kunt dan tevens aangeven of op de wachtlijst wilt voor de locatie van uw eerste keuze.

 • Kinderen die op de Lorentzschool geplaatst zijn, krijgen voorrang op de wachtlijst boven kinderen die geen gebruik maken van een plek op één van de locaties.

  Vanaf het moment dat uw kind geplaatst is, ontvangt u maandelijks digitaal de informatiebrieven en nieuwsbrieven. Uiterlijk zes weken voor de 4e verjaardag van uw kind verstuurt de leerkracht van de groep waar uw kind geplaatst wordt een uitnodiging om te komen wennen.
  Indien er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, treedt de voorrangsregeling in werking:

1.      Broertjes en zusjes van kinderen op school krijgen voorrang en worden altijd geplaatst op de locatie van de oudere broer of zus.

2.      Indien er een plek vrijkomt voor een leerling van de wachtlijst wordt gekeken naar de datum en duur van inschrijving. De kinderen die het langst staan ingeschreven, krijgen als eerste een plek toegewezen.

De leerlingen worden geplaatst op basis van de volgorde in de voorrangsregeling. Er kunnen geen leerlingen toegelaten worden indien klassen vol zijn.

Aannamebeleid en groepsgrootte

Het aannamebeleid en de groepsgrootte worden in samenspraak met de medezeggenschapsraad vastgesteld. Het maximum aantal leerlingen stellen wij voor de groepen 1 t/m 8 op 30 leerlingen. De directeur heeft beleidsruimte om het aantal leerlingen per groep te vergroten of te verkleinen als dit om onderwijskundige, organisatorische of pedagogische redenen nodig is.
In het aanname- en plaatsingsbeleid van leerlingen houdt de directie rekening met de fysieke ruimte op school, het maximum aantal leerlingen per groep, de maximale belastbaarheid van een groep (bv. een groep waarin veel leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben) en het aantal leerkrachten dat beschikbaar is.

Wachtlijsten

Wanneer ouders interesse tonen voor de school terwijl het maximum aantal leerlingen voor de desbetreffende groep is bereikt, kunnen zij de leerling op een wachtlijst laten plaatsen.
Indien er een plaats in de desbetreffende groep vrijkomt, door bv verhuizing, neemt de school contact op met de ouders. Ouders worden gevraagd om binnen twee weken schriftelijk te melden of ze gebruik willen maken van de aangeboden plaats.
Plaatsing op de wachtlijst biedt dus geen garantie voor een plek op de Lorentzschool.

Het is mogelijk om gedurende de schoolloopbaan van locatie te wisselen. In dat geval wordt uw kind op de wachtlijst geplaats. Als (in mei) duidelijk is welke kinderen doubleren of versnellen wordt vervolgens gekeken of het mogelijk is om te wisselen van locatie. Alleen wanneer een groep door overplaatsing niet onder de 25 leerlingen of boven de 30 leerlingen komt kan een kind in een andere groep geplaatst worden. Naast de groepsgrootte kunnen specifieke onderwijsbehoeften van een groep meewegen in de beslissing. De beslissing over het al dan niet overplaatsen wordt door de directie genomen. Bij een positief besluit kan een kind kan na de zomervakantie in de nieuwe groep starten.

Wennen

 • Kinderen die geplaatst zijn mogen op afspraak met de leerkracht van de groep één dagdeel komen om te wennen in de week vóór de 4e verjaardag.

 • Kinderen die geplaatst worden in een groep met een duo mogen twee keer wennen, zodat ze beide leerkrachten hebben gezien voor ze starten.

 • Kinderen die van school wisselen mogen maximaal één dag komen om kennis te maken met de nieuwe groep en de nieuwe leerkracht.

OBS Lorentzschool

Lorentzweg 135
1223 HN Hilversum

T (035) 6855823

E info@obslorentzschool.nl


Villa Vrolik Integraal Kindcentrum

Harry Banninkstraat 101
1223 MP Hilversum

T (035) 6426020 

E info@obslorentzschool.nl